بررسی اثرات مصرف مواد مخدر بر ساختار روابط خانوادگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، ایران.

چکیده

چکیده
هدف از انجام این پژوهش مقایسه شیوه فرزندپروری و رضایت از زندگی زناشویی و حمایت اجتماعی در والدین خانواده های معتاد و غیرمعتاد در شهرستان قائم شهر درسال 94 می باشد. در این پژوهش شامل والدین ساکن در شهرستان قائم شهر می باشد. با توجه به حجم جامعه حجم نمونه پژوهش برابر با 140 نفر (70 نفر در هر گروه مقایسه) در نظر گرفته شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد می باشد. با توجه به یافته های فرضیه اول این نتیجه حاصل گردید که: بین رضایت زناشویی خانواده های معتاد و غیرمعتاد تفاوت وجود دارد و با توجه به میانگین پاسخ ها این نتیجه حاصل می گردد که رضایت زناشویی افراد معتاد کمتر از افراد غیر معتاد می باشد. با توجه به یافته های سوال دوم این نتیجه حاصل گردید که : سبک فرزندپروری افراد معتاد و غیرمعتاد در سبک های سهل گیرانه و مستبدانه متفاوت است و در سبک مقتدارنه تفاوتی ندارد و با توجه به میانگین پاسخ ها این نتیجه حاصل می گردد افراد معتاد از سبک های سهل گیرانه و مستبدانه نسبت به افراد غیرمعتاد بیشتر استفاده می کنند. با توجه به یافته های سوال سوم این نتیجه حاصل گردید که بین حمایت اجتماعی خانواده های معتاد و غیرمعتاد تفاوت وجود دارد و با توجه به میانگین پاسخ ها این نتیجه حاصل می گردد که حمایت اجتماعی افراد معتاد کمتر از افراد غیر معتاد می باشد.

کلیدواژه‌ها