بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی و جنسی بر مدیریت بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان تنکابن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی و جنسی بر مدیریت بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال تنکابن می‌باشد. روش مورد استفاده، پیمایشی بود. جهت عملیاتی نمودن تحقیق از تأثیر سه متغیر اصلی شامل؛ سرمایه فرهنگی (تجسم یافته، عینیت یافته و نهادینه شده)، سرمایه جنسی (کسب هویت جدید، جاذبه جنسی، جلوه گری اجتماعی، مهارت های اجتماعی، سرزندگی، تمایزبخشی اجتماعی و تمایلات جنسی) و سرمایه اجتماعی (اوقات فراغت، مقبولیت اجتماعی، فشار اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی) بر متغیر مدیریت بدن جوانان (کنترل وزن، دست­کاری پزشکی و مراقبت­های بهداشتی و آرایشی) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را 36289 نفر جوانان 15 تا 29 ساله شهرستان تنکابن در سال 1393 تشکیل می­دهند. برای تجـزیـه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون رگرسیون چند متغیره صورت گرفته است.
شاخص­های پژوهش نشان می­دهد که دست یافتن به سرمایه های اجتماعی، جنسی و فرهنگی (بعد تجسم یافته) در دهه اخیر، زندگی جوانان را در رسیدن به هدف­هایشان پیوند زده و فرهنگ­های ویژه جوانان را جهانی کرده است، طوری که، همه افراد زیر 30 سال در تمامی طبقات اجتماعی را به خود جذب می­کند. و به عبارت دیگر گروه­هایی از جوانان که وجه مشخصه آنان باورها، ارزش­ها و هنجارهای خاص در مقابل فرهنگ مسلط یا نظم اجتماعی حاکم باشد، فرهنگ ویژه جوانان را تشکیل می­دهد.

کلیدواژه‌ها