بررسی رشد جمعیت بر نابهنجاری های اقتصادی – اجتماعی در شهر رودهن سال 1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رودهن

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر با هدف تأثیر ساختار سنی جمعیت بر ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی انجام گرفت . در اهمیت این تحقیق می توان بیان نمود که این گونه تحقیقات می تواند در کنترل جمعیت و همینطور کنترل ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی مفید باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری آن مردم شهر رودهن می باشند که از بین آنان 360 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش نظری کتابها و تحقیقات قبلی بوده است و در بخش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که پایایی آن به مقدار (83%) مورد تأیید قرار گرفت . داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی تحلیل گشتند و نتایج نشان داد:
تغییرات سنی بر تحصیلات اثر نداشته است . تغییرات سنی بر درآمد، اشتغال و مسکن اثر داشته است . همچنین تغییرات سنی جمعیت با فرزند پروری، عقاید مذهبی، شرایط محیط آموزشی و میزان شیوع جرم رابطه داشته است.

کلیدواژه‌ها