تنگناهای تغییر جنسیت: بر ساخت هویت جنس سوم، ورای امکان‌های پیش روی تبدیل خواهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

چکیده
 این پژوهش به تجربة دست اول تبدیل­خواهان ­جنسی مرد به زن (MtF)، در قالب بررسی وبلاگ آنان به عنوان سنجه­ای غیرواکنشی می­پردازد و به دنبال جهت گیری «آگاهی» تبدیل خواهان نسبت به وضعیت دوگانة هویت جنسی است. بدین منظور تعداد 14 وبلاگ با روش نمونه­گیری هدفمند و گلوله­برفی مورد بررسی قرار گرفته و پس از بازخوانی تمامی 1800صفحة آرشیو وبلاگ­های تبدیل­خواهان مورد بررسی، بخش­هایی از متن انتخاب و با روش پدیدارشناسیِ توصیفی، مورد تحلیل قرار گرفت. وبلاگ اشخاصی در این تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت که  تمایل به تغییر جنسیت را در وبلاگ خود اظهار کرده­اند. متد تجزیه و تحلیل داده­ها مبتنی بر طرح عملی هفت گام کلایزی بود. یافته­های این پژوهش در قالب 3 تم اصلی و 20 تم فرعی، طبقه­بندی شد که هر یک از تم­های مذکور با استفاده از عبارت­های معناییِ برآمده از متن وبلاگ­ها، دسته­بندی شدند. تم­های اصلی شامل عبارت­های ذیل می­باشد: «امکان­های فراروی یک تبدیل خواه جنسی در مواجهه با وضعیت بروز استیصال و بن­بست ناشی از شرایطِ غیر قابل تغییر»، «مطالبة حقوق زایل­شدة جنس سوم»، «برساخت هویت تبدیل خواهان مبتنی بر وضعیتِ هویت دوگانه و تلاش برای باز تعریف هویت جنسی». این مقاله در نهایت با بهره­گیری از مفاهیم پدیدارشناختی و نیز نظریة ساخت اجتماعی واقعیت برگر و لاکمن، به تحلیل نتایج می­پردازد.
 

کلیدواژه‌ها