وضعیت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی زنان تحت پوشش شهرداری منطقه 12 شهر تهران در سال 1393)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش، بررسی وضعیت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری منطقه 12 شهر تهران بوده است.
روش: این پژوهش بر روی 278 زن سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری منطقه 12 تهران در سال 1393 انجام پذیرفت. با توجه به موضوع، از روش همبستگی از انواع پژوهش­های توصیفی استفاده به عمل آمد و اطلاعات به وسیله پرسش‌نامه: 1. پرسش‌نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی با چهار مولفه سلامت جسمانی، سلامت روان، روابط اجتماعی و سلامت محیط.
یافته ها و نتایج: نتایج با روش رگرسیون چند متغییری و t تک گروهی آزمون شد، که اهم آن به شرح زیر است:
ارزیابی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار با توجه به میانگین به دست آمده (2.92) می توان عنوان نمود که میانگین به دست بیانگر کیفیت زندگی نسبتاً متوسطی است مختلف آن، بالاترین میانگین مربوط به مولفه سلامت جسمانی (02/3) و پایین ترین آن مربوط به مولفه سلامت محیط (2.79) زنان سرپرست خانوار می باشد. بدین ترتیب با توجه به داده­های آماری پژوهش حاضر، با بهبود وضعیت هر یک از چهار مولفه سلامت جسمانی، سلامت روان، روابط اجتماعی و سلامت محیط، شرایط کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار نیز بهبود می یابد که بدین ترتیب مدل پژوهش حاضر را تایید می شود.

کلیدواژه‌ها