بررسی تأثیرات عوامل جامعه شناختی و روان شناختی بر موفقیت و شکست تیمهای ملّی ایران در میادین بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش؛ بررسی میزان تأثیرات عوامل جامعه شناختی و روان شناختی بر موفقیت و شکست تیم های ملّی ایران در آوردگاه های برون مرزی است. جامعة آماری این پژوهش که با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1383 به انجام رسیده، شامل اعضای تیم های ملّی ایران بوده و از آن میان؛ تیم هایی به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده اند که معمولاً  بیشترین حضور را در میادین مهم بین المللی داشته اند و ویژگی مورد نظر برای قرار گرفتن در حجم نمونه را دارا می باشند. حجم کل نمونه ها 112 نفر تعیین گردید و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات نیز در این پژوهش پرسش‌نامه است. در این پژوهش، از روش نمونه گیری تعمدی2 که یک روش  نمونه گیری غیراحتمالی است، استفاده گردیده است. در این پژوهش برای آزمون روایی پرسش نامه از روش "اعتباریابی صوری" استفاده گردیده است. یافته های این پژوهش با استفاده از جداول توصیفی و آزمون های آماری در نرم افزار SPSS محاسبه گردیده است. متغیر مستقل در این پژوهش؛ عوامل روان شناختی و جامعه شناختی، متغیر وابسته؛ موفقیت تیم های ملّی در مسابقات برون مرزی و متغیرهای کنترل کننده: عوامل جسمانی، تغذیه ای، فنی، تکنیکی و مدیریتی می باشد. نتایج حاصله از این پژوهش تأکید می کنند که نقش عوامل جامعه شناختی و روان شناختی در کسب موفقیت ها یا شکست تیم های ملّی در آوردگاه های برون مرزی بسیار مهم و حتی تعیین کننده است. البته این نتیجه به معنای نادیده انگاشتن نقش سایر عوامل از جمله مسائل فنی، جسمی، تغذیه ای، مدیریتی و تکنیکی در عملکرد ورزشکاران نیست

کلیدواژه‌ها