بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس: مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 ندارد

چکیده

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهرستان گرگان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل13100نفر از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر گرگان بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده است و تعداد 375 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای، با توجه به پراکندگی دانشگاه‌های شهرستان گرگان است. پرسش نامه‌های حمایت اجتماعی و عزت نفس کوپر اسمیت استفاده گردیده است که ضریب پایایی آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه شده که برای عزت نفس 89/0 و برای حمایت اجتماعی 79/0 به دست آمده است و هم چنین نتایج آماری داده‌ها طی دو فرآیند آمارهای توصیفی که مبتنی بر ترسیم جداول داده‌های توصیفی و درصدی و میانگین و واریانس است و هم چنین آمارهای استنباطی متناسب با نوع فرضیه های تحقیق از روش همبستگی و رگرسیون و آنووا4 استفاده گردیده و این نتایج حاصل شده است: بین حمایت اجتماعی خانواده (با ضریب تبیین 608/0)، حمایت اجتماعی دوستان و همسالان (با ضریب تبیین 537/0)، حمایت اجتماعی شبکه‌های اجتماعی (با ضریب تبیین 425/0) و در مجموع حمایت اجتماعی (با ضریب تبیین 646/0) و عزت نفس دانشجویان رابطه وجود دارد. بنابراین به منظور بالا بردن میزان عزت نفس دانشجویان، برقراری سیستم‌های حمایت اجتماعی، از جمله سیستم حمایتی خانواده، دوستان و شبکه‌های اجتماعی لازم و ضروری است.

کلیدواژه‌ها