اخلاق در سایبرنتیک و نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

چکیده
         عصر اطلاعات به مدد فناوری­های نوین، آدمی را با امکانات متنوع و در عین حال چالش­های جدی مواجه کرده است. محیط سایبر در حکم محیط تعامل انسان با انسان و انسان با رایانه و در نقش بستری برای مبادلات اجتماعی و اقتصادی، نیازمند التزام به قواعد و دستورگان اخلاقی برای امنیت کاربران این محیط است. در این مقالۀ با بهره گیری از روش تحقیق اسنادی-کتابخانه ای مفاهیم و کلیات سایبرنتیک، طرح و تشریح و کلیات اخلاق و رویکردهای اخلاقی تبیین شده است. در ادامه، با اشاره به برخی قوانین اخلاقی مصوب در دنیا برای محیط سایبر، به چالش­های اخلاقی عینی این محیط و راه چارۀ آن پرداخته شده است. در پایان، نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی در مواجهه با این چالش­های اخلاقی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها