بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش(مطالعه موردی: کارکنان بانک پارسیان، شعب منتخب شمال شهرتهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

چکیده
       هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش کارکنان بانک پارسیان بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش بر مبنای مفروضات تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است که طی آن ارتباط متغیرهای هوش هیجانی و تعهد سازمانی با سطح مدیریت دانش سنجیده شد. از طرفی، برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و متناسب با سوال های تحقیق از روش های آمار توصیفی (چون فراوانی، درصد، انحراف استاندارد، نمونه ها،...) و آمار استنباطی (شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. برای گردآوری داده ها، ابتدا منابع و ادبیات مرتبط با پژوهش به طور همه جانبه ای مورد مطالعه قرار گرفت. برای اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه از سه پرسشنامه هوش هیجانی، تعهد سازمانی و مدیریت دانش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران بانک های پارسیان شمال شهر تهران اطلاعات لازم جمع آوری شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که: به طور کلی بین هوش هیجانی، تعهد سازمانی و مولفه های مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها