شکاف نسلی در ایران (مورد مطالعه خانواده های شهر گرمسار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

 
چکیده
شکاف نسلی به عدم توافق، تضاد و واگرایی در مسائل خاص با توجه به ارزش ها، نگرش ها، نزدیکی و ارتباط والدین و فرزندان می پردازد. هدف این پژوهش، کشف فاکتورهای تشدیدکننده بسط تفاوت ها و شکاف ها در بین والدین و بچه ها است. روش پژوهش اسنادی و پیمایش است و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و فیش برداری  برای  جمع آوری داده ها و اطلاعات استفاده شده است. یک نمونه متشکل از  430 نفر در شهر گرمسار با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله­ای­- تصادفی برای این تحقیق انتخاب شد. نتایج حاصل از  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد سرمایه اجتماعی، سبک زندگی، میزان استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و تجددگرایی از عوامل اصلی شکاف نسلی بین والدین و فرزندان در زمینه های (ارزش های مادی (اقتصادی) و ارزش های غیر مادی ( سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، سنتی، دینی) هستند
 

کلیدواژه‌ها