مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر پیش‌داوری در بین دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده
پیش‌داوری در بین گروه‌های قومی به داشتن عقاید، باورها و نگرشی ناآزموده علیه غیرخودی است که باحالتی خصمانه، تحقیرآمیز و نگرشی منفی همراه است. بر این اساس، پژوهش حاضر قصد دارد عوامل مؤثر بر شکل‌گیری پیشداوری در بین دانشجویان را بررسی نماید.
روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی کمی بوده و ابزار آن پرسشنامه است. با استفاده از فرمول کوکران از حجم جامعه آماری 4000، به‌عنوان نمونه 345 انتخاب‌شده‌اند. پایایی و روایی تحقیق از طریق متخصصان و آلفای کرونباخ تائید شده است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین تعصبات قومی، شناخت و آگاهی قومی، آگاهی ملی، تعلقات قومی، خصومت اجتماعی، تماس اجتماعی و نگرش تحقیرآمیز با پیش‌داوری دانشجویان رابطه معناداری داشته و متغیرهای سطح تحصیلات و فاصله اجتماعی با پیش‌داوری دانشجویان رابطه معنی‌داری نداشته است. نتایج آزمون T مستقل نشان می‌دهد پیش‌داوری دانشجویان با جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین آن در بین دانشجویان پسر بیشتر از دختر است. همچنین نتایج کلی رگرسیون چندگانه حاکی از این است که ضریب همبستگی چندگانه برابر با 483/0 و ضریب تعیین تعدیل‌شده برابر با 569/0 است.

کلیدواژه‌ها