شهر و آسیب شناسی اجتماعی- اقتصادی آن، مطالعه موردی: گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

چکیده
فضای شهری در عین حال که سازنده روابط و مناسبات انسانی است می تواند از عوامل تسهیل کننده بروز انحرافات، جرایم و مسائل عدیده شهری هم باشد. هم زمان با رشد فیزیکی و اجتماعی شهرها و تبدیل شدن آنها به مراکز نامتجانس و ناهمگن اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، میزان جرایم شهرها به ویژه در مناطق مرکزی و حاشیه ای شهرهای بزرگ افزایش یافته است. به طوری که با بالا رفتن اندازه و وسعت شهرها میزان جرایم و آسیب‌های شهری افزایش یافته و بر ابعاد کمی و کیفی آن افزوده می‌شود. میزان جرایم و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و کالبدی شهری با درجه توسعه شهری رابطه دارد و به موازات افزایش جمعیت شهری، میزان جرایم و آسیب‌ها هم افزایش می‌یابد. این مقاله ضمن بررسی جنبه‌های نظری روابط شهر با جرم و آسیب‌های موجود در شهرها، به رتبه بندی جرایم و آسیب های شهری پرداخته است که به صورت موردی در شهر گرگان اجرا شده است.

کلیدواژه‌ها