جهانی شدن فرهنگ و سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش اجتماعی»

چکیده

چکیده
فرهنگ به عنوان عالی ترین نوع تبلور کنش های جوامع انسانی شناخته می شود. در جهان امروز و با رشد و گسترش ارتباطات فرهنگ های ملل گوناگون نیز با یکدیگر آمیخته می شوند و گاهاً این فرهنگ­ها از هم تاسی می گیرند. در این بین جهانی شدن فرهنگ تاثیراتی نیز بر سایر اجزاء جامعه می گذارد از جمله سرمایه اجتماعی  که به عنوان مهم ترین عامل توسعه و رشد جوامع شناخته می شود.
پژوهش حاضر با هدف یافتن رابطه بین دو بعد آگاهی و پذیرش، در جهانی شدن فرهنگی با سرمایه اجتماعی شهروندان تهران انجام شده است.  در این راستا تأثیر سرمایه اجتماعی در سه سطح خرد، میانی و کلان بررسی شده است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه آماری این پژوهش 210 نفر از شهروندان تهران می باشند. برای انجام مباحث آماری از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در بعد شناختی و آگاهی نسبت به ابعاد و رویکردهای جهانی شدن فرهنگ و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین در بعد پذیرش در سطح خرد  و سطح میانی رابطه معنادار و در سطح کلان فاقد ارتباط معنادار می باشد .

کلیدواژه‌ها