عوامل اجتماعی موثر برگرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (نویسنده مسئول)shima_akbari64@yahoo.com

2 استادیار علوم ارتباطات و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقnz.malekian@gmail.com

چکیده

چکیده:
این تحقیق درصدد شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق به شبکه های  اجتماعی است و چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه هابرماس، نظریه ولمن و نظریه شکاف آگاهی تیکنو-دونوهو می باشد. روش تحقیق پیمایش و ابراز گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت و سوالات باز می باشد. نمونه ی مورد مطالعه 364 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق(قیامدشت) هستند که با روش نمونه گیری طبقه ای نامتناسب و در نهایت با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های حاصله به صورت توصیفی و استنباطی و با اجرای آزمون های اسپیرمن، پیرسون، رگرسیون تحلیل شدند. مطابق یافته‌های تبیینی تحقیق بین گرایش به شبکه های اجتماعی و متغیرهای سرمایه اجتماعی (28/0=r )،اعتماد به شبکه (16/0=r )، احساس صمیمیت (41/0=r) و آگاهی اینترنتی ( 38/0=r) و بین میزان استفاده از شبکه های مجازی و متغیرهای سن (19/0-=r)، احساس صمیمت (42/0=r)، آگاهی(25/0=r )، اعتماد به شبکه های مجازی (16/0=r) و سرمایه اجتماعی (30/0=rs) رابطه معنادار وجود دارد ولی بین پایگاه اجتماعی پاسخگو وگرایش به شبکه های مجازی(26/0(sig= رابطه وجود ندارد و میزان احساس صمیمت و راحتی در شبکه های مجازی بیشترین تأثیر را درگرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق به انواع شبکه های اجتماعی مجازی(لاین، وایبر، اینستاگرام و...) دارد.
 

کلیدواژه‌ها