رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان و سلامت اجتماعی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 هیءت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دورود

3 رییس اداره انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان و سلامت اجتماعی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی استان لرستان به انجام رسیده است.روش پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل62 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی استان لرستان است که با توجه به محدودیت جامعه آم اری، نمونه گیری صورت نگرفت و تمامی کتابداران شاغل در کنابخانه مذکور به صورت تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نیز نرم افزار آماری  SPSS20 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین مشارکت اجتماعی، روابط خانوادگی و دوستان ، اعتماد اجتماعی، روابط همسایگی، انسجام اجتماعی، ایثار نسبت به غریبه ها، حمایت اجتماعی و علاقه فرد به جامعه به عنوان ابعاد سرمایه اجتماعی با سلامت روانی و اجتماعی کتابداران کتابخانه های واحدهای دانشگاهی استان لرستان رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها