ارزیابی نقش کاربری سبز شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر تاکستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 kn

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

چکیده
اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری تا حدیست که به عنوان شاخص‏های توسعه یافتگی جوامع مطرح بوده و در عین حال معیاری برای ارتقای کیفیت زندگی محسوب می‏شوند. شهرها به عنوان کانون‏های تمرکز فعالیت و زندگی انسان‏ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند چاره‏ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستمهای طبیعی ندارند. فضاهای سبز علاوه بر محیا کردن بستر مناسب برای گذران اوقات فراغت ارتقاء شرایط زیست محیطی شهرها را نیز سبب می‏شود.هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیرات فضاهای سبز شهری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان با استفاده از الگوی seeking- Escaping در جامعه آماری 372 نفر بوده  و در نهایت با استفاده از روش طیف لیکرت به بررسی و تحلیل دیدگاه‏های افراد پرداخته شده است. یافته‏های تحقیق بیانگر آن است که شهروندان شهر تاکستان بیشتر به منظور دسترسی به هوای سالم، تفریح خانوادگی، کسب نشاط و دوری از تنگی محیط مسکونی، پیاده‏روی،رفع خستگی و گریز از یکنواختی زندگی به فضاهای سبز روی می‏آورند.

کلیدواژه‌ها