پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی براساس هوش هیجانی و جو سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگروکارشناس مسائل فرهنگی- اجتماعی ایران، مدرس دانشگاه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،گروه علوم تربیتی، رودهن ، ایران

چکیده

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی بر اساس هوش هیجانی و جو سازمانی بود. براساس مفروضه، تحقیقات غیرآزمایشی از نوع همبستگی و اجرای پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بود (631=N) که از میان آنان 150 نفر به عنوان نمونه آماری براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه رفتار شهروندی اورگان (1988)، پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ (1996) و پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینجر (1986). نتایج تحلیل گرسیون چندگانه نشان داد که براساس هوش هیجانی و جو سازمانی می توان رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی کرد.

کلیدواژه‌ها