بررسی میزان انعطاف در تفکر فلسفی دانش آموزان تیزهوش (مطالعه موردی : دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 استاد یار پایه 35 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

3 معاونت فرهنگی - دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انعطاف در تفکر فلسفی دانش آموزان تیزهوش سال سوم متوسطه شهر زاهدان بر مبنای نظریه ذهنیت فلسفی اسمیت می باشد. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد 360 نفر از دانش آموزان تیزهوش سال سوم متوسطه نظری زاهدان در سال تحصیلی 94-93 می باشد که تعداد 180 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد ذهنیت فلسفی کمیلی (1381) می باشد که روایی ابزار پژوهش با نظر خبرگان تایید و پایایی ابزار با استفاده از ازمون الفای کرونباخ برابر با 97/0 محاسبه گردید. یافته ها نشان می دهند که در هر چهار مصداق مورد توجه اسمیت، (رها شدن از جمود روانشناختی، ارزش سنجی افکار و نظریات جدا از منبع آنها، دیدن مسائل با جهات متعدد و شکیبایی در قضاوت های موقتی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و  به انعطاف در تفکر خویش دست یافته اند.

کلیدواژه‌ها