بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان شهرداری شهر بومهن

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان. شهرداری شهر بومهن است.جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری شهر بومهن به تعداد200 نفر تشکیل داده‌اند، در پژوهش حاضر با توجه موضوع و جامعه آماری مورد مطالعه از شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد و بر اساس فرمول کوکران 109 نفر پرسشنامه را تکیمل کرده‌اند؛ پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان توزیع گردید. برای سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان از پرسشنامه استاندارد ناهاپیت و گوشال(1998) و برای سنجش عملکرد کارکنان از پرسشنامه عملکرد کارکنان محقق ساخته استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه متغیرهای سرمایه اجتماعی،96/0. و در پرسشنامه عملکرد کارکنان 90/0 بدست آمد. بعد از تکمیل پرسشنامه‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 و آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند که نتایج آزمون همبستگی نشان داد که هر سه بعد از ابعاد سرمایه اجتماعی(ساختاری، رابطه ای و شناختی) با عملکرد کارکنان همبستگی مستقیم و معنادری دارند و تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیر وابسته (عملکرد کارکنان)، از میان متغیرهایی که وارد معادله شده‌اند، متغیر وابسته، تنها از بعد رابطهای تأثیر می‌پذیرد. این متغیر 37 درصد از واریانس عملکرد کارکنان در میان جامعه مورد مطالعه را به صورت مستقیم تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها