نقش مادر در توسعه سرمایه انسانی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، تهران، ایران

چکیده

توسعه، توسعه انسانی و توسعه سرمایه انسانی از مباحث اساسی در جامعه امروز است. هدف اصلی این پژوهش توصیف و فهم نقش مادر در توسعه سرمایه انسانی از منظر قرآن کریم است که بر مبنای روش کیفی و تحلیل گفتمان انجام شده است. از منظر قرآن کریم، خانوادة دارای حیات طیبه و زندگی پاک، زیر ساخت شکل گیری سرمایه انسانی است و مادر محور سرمایه انسانی در خانواده است. دختر به اعتبار مادر شدن در آینده، خیر کثیر است و اساس شکل گیری انسان های متعالی است. سلامت جسمی و روحی، تغذیه، آرامش و حالات معنوی مادر به ویژه در دوران بارداری، شیردهی و کودکی و توان مندی وی در تربیت فرزند، در شکل گیری سرمایه انسانی بسیار مهم و حساس است. 

کلیدواژه‌ها