نقش صفات شخصیتی در موفقیت حرفه ای معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران.

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران

3 استاد گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران.

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف اثر صفات شخصیتی بر میزان موفقیت معلمان صورت گرفت. مطالعه حاضر از نوع کمی و در زمره تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بود. در این پژوهش متغیر صفات شخصیتی به عنوان پیش بین و موفقیت حرفه ای معلمان به عنوان متغیر ملاک درنظر گرفته شده اند. برای دستیابی به این هدف، تعداد 234 معلم با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای از بین معلمان مقطع متوسطه دوم شهرستان بجنورد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابتدا میزان موفقیت آنها توسط مدیران و دانش آموزان از طریق پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس پرسشنامه پنج عاملی صفات شخصیت فرم کوتاه توسط دبیران تکمیل گردید. ابتدا ویژگی های توصیفی داده های حاصل از نمونه پژوهش بررسی شد. نتایج نشان داد صفات شخصیتی روان رنجورخویی، برونگرایی و توافق پذیری ضرایب تاثیر معناداری در پیش بینی موفقیت حرفه ای  معلمان دارند.

کلیدواژه‌ها