بررسی فقهی پیامدهای تغیر جنسیّت والدین بر مسائل ولایت و حضانت فرزندان آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران،

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.

چکیده

ولایت به معنای سرپرستی و حضانت به معنای پرورش، دو مقوله‌ای مهم در زندگی فرزندان در نهاد خانواده می‌باشند. در فقه امامیه، ولایت فرزند در وهله نخست به عهده پدر و حضانت در وهله نخست بر عهده مادر قرار داده شده است. بر این اساس، این پرسش مطرح می‌شود، که تغیر جنسیّت چه تأثیری بر ولایت و حضانت فرزندان دارد؟ این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، در پاسخ به پرسش مذکور، دو دیدگاه را واکاوی می‌کند. نخست آنکه از آن جهت که پدر از عنوان پدری و مادر از عنوان مادری با تغییر جنسیّت، خارج می‌شوند، حضانت و ولایت آن‌ها نسبت به فرزند ساقط می‌شود. در مقابل برخی از نظرگاه دیگر نیز این احتمال را می‌دهند که ولایت و حضانت آن‌ها همچنان باقی و ثابت می‌باشد. چرا که در عرف به پدر و مادری که تغیر جنسیّت داده‌اند، پدر و مادر اطلاق می‌شود، چون پدر مادر از عناوینی هستند که با تغیر جنسیّت زایل نمی‌شوند.

کلیدواژه‌ها