اعتماد به اخبار صدا و سیما و تبیین عوامل موثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی/ دانشگاه تبریز

2 دانشیار جمعیت شناسی/ دانشگاه تبریز

3 دبیر/آموزش و پرورش

چکیده

   مهمترین وظیفه و نقش اساسی وسایل ارتباط جمعی، انتشار اخبار رویدادهای اجتماعی می­باشد. تمامی خبرگزاری­های ملی و بین المللی که عمدتا در بخش تلویزیون به فعالیت می­پردازند همواره به این امر واقف هستند که برای جذب مخاطب و اثرگذاری بر آن باید سطح اعتماد مخاطب به اخبار منتشره را بالا برد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی عوامل جامعه‌شناختی مرتبط با میزان اعتماد به اخبار شبکه‌های تلویزیونی ۱، ۲ و ۳ در بین شهروندان جوان شهر تبریز می‌باشد. برای رسیدن به این هدف از نظریه‌های اعتماد اجتماعیِ آنتونی گیدنز، کلاوس اوفه، رابرت پاتنام و پیتر زتومکا استفاده شده است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان شهر تبریز در بازه سنی 43- 15هستند که تعداد آن‌ها ۵۷۹۶۹۴ می‌باشد. از میان این تعداد، ۴۰۰ نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله­ای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده‌اند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، میانگین اعتماد به اخبار در هر سه شبکه در سطح نسبتا پایینی قرار داشته که با مقایسه میانگین­ها مشخص شد که میزان اعتماد به اخبار شبکه 2 کمی بیشتر از سایر شبکه­ها می­باشد. اغلب فرضیه­ها با استفاده از آزمون R پیرسون در این پژوهش مورد تایید قرار گرفتند و نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای ارزیابی مثبت از عملکرد رسانه داخلی، احساس امنیت اجتماعی و میزان دین‌داری به عنوان متغیرهای موثر بر میزان اعتماد به اخبار شبکه‌های ۱، ۲ و ۳ شناسایی شدند که در مجموع توانستند بیش از 20 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها