بررسی مقاومت در پذیرش هنجارهای رسمی جامعه‌ی ایران (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1399-1400)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقاومت در پذیرش هنجارهای رسمی جامعه‌ی ایران بر روی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی انجام گردید. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر مسیر پژوهشی توصیفی است. جامعه‌ی آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بودند که 373 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب و به روش نمونه‌گیری تصادفی نظام‌مند به پرسشنامه‌ی پژوهشگر ساخته پاسخ دادند.پرسشنامه‌ی ساخته شده متشکل از 77 گویه است. داده‌های خام به دست آمده از پرسشنامه‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS26 و آزمون‌های آماری tمستقل و تحلیل واریانس یک سویه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون tمستقل نشان داد که جنسیت در مقاومت در پذیرش هنجارهای جامعه تفاوت دارد و مردان بیشتر از زنان درپذیرش هنجارهای مقاومت دارند. همچنین مشخص گردید که مجردان بیشتر از متاهلان درمقاومت درپذیرش هنجارهای جامعه مقاومت دارند.نتایج آزمون تحلیل‌واریانس یک سویه نیز نشان داد که گروه‌های سنی مختلف درپذیرش هنجارهای متفاوت عمل می‌کنند و هر چه سن بالاتر می‌رود مقاومت در‌پذیرش هنجارها کمتر می‌شود. همچنین مشخص گردید که مدرک تحصیلی نقشی در‌پذیرش یا عدم‌پذیرش هنجارهای جامعه ندارد، اما در شاخص‌ها مشخص گردید که افراد دارای مدرک تحصیلی پایین‌تر در مقابل رعایت قواعد و عرف خانواده مقاومت بیشتری داشته و تمایل به شرکت در مهمانی و پارتی شبانه دارند. همچنین در توصیف میانگین‌ها مشخص گردید که در‌مشارکت کنندگان میزان بی توجهی به قوانین جامعه، میزان تمایل به شرکت در‌مهمانی و پارتی شبانه در‌حد‌کم است. از سوی دیگر، مشخص گردید که در‌مشارکت کنندگان میزان رعایت نکردن قواعد و عرف جامعه، میزان موافقت با دوستی ورابطه با جنس مخالف، میزان رعایت نکردن قوانین مربوط به پوشش در حد متوسط است. در کل میزان مقاومت در پذیرش هنجارهای جامعه در‌حد‌کم است.

کلیدواژه‌ها