شناسایی مولفه های ارتکاب به جرم در فضای مجازی (سایبری ) افسران بخش جرایم سایبری در سال1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،تهران مرکز،تهران،ایران.

2 استادیار دانشگاه تهران مرکز، تهران،ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

چکیده

هدف کلی این سنجش شناسایی تاثیر عوامل اجتماعی و خانوادگی در ارتکاب به جرم در فضای مجازی (سایبری) میباشد. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و هدف های این پژوهش از روش «اسنادی-میدانی و توصیفی - پیمایشی» استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کارشناسان و افسران بخش جرایم سایبری می باشد. از تئوری­های مرتبط با کج رفتاری و جرم ­شناسی استفاده شده است و با توجه به تعداد پایین جامعه آماری در این تحقیق، حجم نمونه تمام کارشناسان و افسران بخش جرایم سایبری هستند که تعدادشان 50 نفر می باشد. از روش کل شماری برای نمونه گیری استفاده شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بوده است که پایایی برابر با 0/90 داشته است و با استفاده از آزمون رگرسیون به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج حاکی از این بود که احساس تعلق به خانواده فرد، دوستان نامطلوب، بیکاری و فقر و محدودیت های درآمدی در ارتکاب به جرم در فضای مجازی (سایبری ) تاثیر دارد. مشارکت اجتماعی فرد در ارتکاب به جرم در فضای مجازی (سایبری) تاثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها