بررسی متغیرهای اثرگذار R&D (تحقیق و توسعه) و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود عملکرد یادگیری و نوآوری شرکت ملی گاز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بطور کلی نظام­های اجتماعی و اقتصادی را می­توان در قالب­ های مجموعه­ های متداول از انتظارات مشترک برای هر رفتاری تعریف کرد. از این رو، می­توان پاسخگویی را به منزله عاملی که نظام تحقیق و توسعه را به صنعت پیوند می­دهد در نظر گرفت. در این راستا پس از بررسی مدل­های مختلف در زمینه یادگیری و نوآوری­ ها در جامعه و تحقیق و توسعه و پاسخگویی، یک مدل جامع جدید که معرف رویکردهای مهم در پژوهش و فناوری و پاسخگویی سازمان شامل: پاسخگویی مدیریتی، پاسخگویی دیوان­سالارانه، پاسخگویی سیاسی و اجتماعی، پاسخگویی بازار و پاسخگویی حرفه­ای می­باشد، استخراج گردیده است. سپس برای هر رویکرد(بعد) ده مؤلفه با سنجه­ های متفاوت (مجموعاً پنجاه سنجه) در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، پذیرش پژوهش و فناوری بعنوان یک پارادایم جدید برای پاسخگویی بیشتر سازمان­ها به مشتریان داخلی یا همان کارکنان بکار گرفته شده است. در این خصوص پس از تأیید تناسب و کارایی مدل توسط خبرگان دانشگاهی و صنعت گاز(مدیران و کارشناسان خبره)، فرضیه­ های اصلی و فرعی در یک مطالعه میدانی با استفاده از داده ­های صنعت گاز مورد بررسی و آزمون قرار گرفت که نتایج حاکی از آن است که بررسی معیارهای دیوان سالارانه، اقتصادی، مدیریتی، شاخص بازار، رویکرد مشتری ­مداری و سیاسی، اجتماعی و پس از بررسی از طریق آزمونt ضریب میزان اثرگذاری هریک از شاخص­ ها مورد سنجش و رتبه ­بندی قرار گرفت که بر اساس رتبه­ بندی، شاخص مدیریتی با ضریب 0/412 و دیوان سالاری با ضریب 0/571 در وضعیت پذیرش حاکی از آن است که مدل پاسخگویی تحقیق و توسعه موفق بوده و می­تواند در سیاست­ گذاری­ها و برنامه­ ریزی­ ها مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها