تبیین عوامل اجتماعی موثر بر توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر برنامه ها و نظریه های توسعه (مورد مطالعه: کاوش در چهار برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (Email: Mokhtarpour.Mehdi@wtiau.ac.ir)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر نظریه های توسعه. روش پژوهش، کیفی، مطالعه اسنادی با ماهیتی اکتشافی- تبیینی و استفاده از تکنیک فیش برداری انجام شد. یافته ها نشان می دهد، عوامل اجتماعی در ایجاد یا ممانعت از ایجاد توسعه نقش بسزایی دارند. لذا هرگونه اقدامی در این جهت باید ملاحضات فرهنگی به ویژه نظام ارزشی جامعه را مد نظر داشته باشد. پدیده بسیار مهمی همچون گردشگری که بر فرهنگ جوامع و همچنین رفاه میلیون ها انسان در سراسر دنیا اثر می گذارد ، بدون نگاه جامعه شناختی، به طور دقیق، قابل شناسایی و درک نیست. دیدگاه های محافظه کارانه، توافقی و مصلحت اندیشانه که اکنون رایج و متداول شده، اغلب نگاهی تک بعدی به جهانگردی داشتند. این دیدگاه ها صرفا بر یکی از ابعاد مثبت یا منفی جهانگردی متمرکز شده از توجه همزمان به هر دو بعد آن غافلند. 

کلیدواژه‌ها