بررسی تاثیر مولفه‌های محیط فناوری کسب وکار بر عملکرد تولیدی- تجاری واحدهای صنعتی(استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده ادبیات علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران alinazari.shah@yahoo.com

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران نویسنده مسئول fathi.soroush@gmail.com

3 استاد بازنشسته گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران mazkia@ut.ac.ir

چکیده

فناوری به پشتیبانی از توانایی کسب و کارها در استفاده و بهره­برداری از علوم و ایده­های جدیدی که در شاخه­­های مختلف دانش ظهور می­کنند، کمک می­رساند. بر این اساس فناوری از طریق بهبود مدوام خدمات یا محصولات کسب و کارها به پایداری و رونق تجاری آنان منجر شده و از این نظر عنصر مهمی در زمینه­ افزایش موقعیت رقابتی کسب و کارها محسوب می­شود. در این تحقیق تلاش شد تاثیر تاثیر مولفه­های محیط فناوری کسب وکار بر عملکرد تولیدی- تجاری واحدهای صنعتی استان اردبیل مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی مدیران واحدهای صنعتی استان اردبیل بوده­اند. حداقل حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه‌های این پژوهش 184 نفر از کارآفرینان در نظر گرفته‌شده و به روش تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه در میان آنان توزیع گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  محاسبه شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و SMART PLS با روش آمار توصیفی و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته­ها نشان داد که محیط فناوری کسب وکار تاثیر معنی­داری و مثبتی بر عملکرد تولیدی- تجاری واحدهای صنعتی دارد. همچنین یافته­های تحقیق حاکی از آن بود که مولفه­های تحقیق توسعه، نظام مالکیت معنوی، چرخه حیات فناوری و انتقال فناوری تاثیر معنی­داری بر عملکرد تولیدی- تجاری واحد های صنعتی دارد.

کلیدواژه‌ها