بررسی میزان تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر قصد خرید مجدد با متغیر میانجی ارزش ویژه برند و اعتماد به برند (مصرف کنندگان مواد ضد عفونی کننده دست و سطوح برند اتکا در دوران کرونا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، مدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران نویسنده مسئول

3 گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی میزان تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر قصد خرید مجدد با متغیر میانجی ارزش ویژه برند و اعتماد به برند است. تحقیـق بـر حـسب نحـوه گردآوری داده ها ، توصیفی - پیمایشی و از شاخه میدانی می باشد. جامعـه آمـاری، مصرف کنندگان مواد ضد عفونی کننده دست و سطوح برند اتکا فروشگاههای زنجیره ای اتکاء در شهر تهران بوده اند که بـا اسـتفاده ای از روش نمونــه گیــری غیر احتمالی طبقه بندی شده تعــداد 5 فروشگاه انتخـاب و به علت نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 پرسشنامه بین فروشگاهها توزیع گردید. پایایی پرسش نامه با روش ضریب آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه با تکنیک تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. سپس داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart -PLSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش ، حاکی از تایید کلیه فرضیات بوده است.

کلیدواژه‌ها