همراهی دین و علم( الاهیات عملی ) در حل چالش های خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی/دانشگاه ازاد اسلامی ، رودهن، ایران

چکیده

همراهی دین و علم ( الاهیات عملی) در حل چالش های خانواده
هدف مقاله حاضر بررسی راهکارهای مواجهه خانواده دین دار با چالش هایی است که دنیای مدرن ایجاد کرده است. خصوصیت مهم جامعه مدرن عقلانیت و خردگرایی است؛ و این عقلانیت از نظر ماکس وبر عقلانیت ابزاری است. عقلانیتی که بی اعتماد به سنت ها و شرایع دینی در جامعه سازی و اعتقاد به خود بسندگی انسان است. می خواهیم بدانیم فرد دینداری که درپی بهره مندی از پیشرفت های دنیای مدرن در چارچوب دین است چه تدبیری باید بیندیشد؟
مسیحیت کاتولیک برای این منظور به" الاهیات عملی" روی آورده است. الاهیات عملی به نظریاتی پیرامون روابط انسان و افعال آزادانۀ او نسبت به خدا می پردازد و از وسایلی سخن می گوید که خدا برای دستیابی به آن هدف در اختیار آدمی قرار داده است؛ در حوزۀ اسلامی می توان اخلاق و فقه را با شرایطی حیطۀ الاهیات عملی در اسلام معرفی کرد و با توسل به این روش از معضلاتی که دنیای مدرن، دینداران را با آن مواجه می کند عبور نمود. رویکرد این الاهیات، فلسفی است پس، گریزی از عقلانی کردن قواعد اخلاقی و فقهی نیست. ما در این نوع الاهیات ملزم به استفاده از علومی چون پزشکی، روانشناسی و جامعه شناسی ... هستیم. امید است با تربیت اندیشمندانی بهره مند از معرفت دینی و علوم جدید، به حل این چالشها پرداخته شود. فایدۀ این الاهیات شامل اصلاح بعضی فتاوا، بالا بردن قدرت تشریح و تبیین احکام و راههای تحقق بخشیدن به آرمان های دینی است.
کلیدواژه ها: الاهیات عملی، چالشهای مدرن خانواده، فقه، مقاصدالشریعه، تجزی در اجتهاد، علوم تجربی.

کلیدواژه‌ها