مطالعه جامعه شناختی رابطه حمایت های اجتماعی ، اعتماد اجتماعی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد با سلامت اجتماعی زنان در بخش خشت استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران mrabedi2014@gmail.com

2 استادیار- گروه جامعه شناسی- دانشکده علوم اجتماعی و انسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول). a.baghaeisarabi@iauctb.ac.ir

3 استاد– گروه جامعه شناسی - دانشکده علوم اجتماعی -دانشگاه تهران – ایرانmosaaei@ut.ac.ir

4 دانشیار- گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی و انسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات واحد تهرانdr.b.ghadimi@gmail.com-

چکیده

از موضوعات مهمی که امروزه در توسعه مطرح است، سلامت اجتماعی است که در کنار سلامت جسمی، روانی و معنوی نقش و اهمیت گسترده ایی یافته است ؛ به گونه ایی که دیگر سلامت، فقط عاری بودن از بیماری های جسمی و روانی نیست ، بلکه چگونگی عملکرد انسان در روابط اجتماعی و چگونگی تفکر وی از اجتماع نیز از معیارهای ارزیابی سلامت فرد در جامعه به شمار می رود. سلامت اجتماعی ، متاثر از شرایط اجتماعی جامعه است. یکی از موضوعات مهمی که امروزه در توسعه مطرح است، سلامت اجتماعی است که در کنار سلامت جسمی، روانی و معنوی نقش و اهمیت گسترده ایی یافته است . سلامت مفهوم وسیعی دارد و تعریف آن تحت تأثیر میزان آگاهی و طرز تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی قرار می گیرد. این تحقیق بدنبال بررسی و مطالعه جامعه شناختی رابطه حمایت های اجتماعی، اعتماد اجتماعی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد با سلامت اجتماعی زنان در بخش خشت استان فارس بوده است. رویکردهای نظری این پژوهش، بر اساس نظریه های سلامت اجتماعی کییز، حمایت اجتماعی فیشر و تاردی و اعتماد اجتماعی فوکویاماست. روش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها  پرسشنامه های استاندارد کییز و محقق ساخته بوده است. داده های تحقیق با نرم افزار spss  ،مورد تجزیه و با نرم افزار لیزرل ،آزمون نهایی مدل صورت پذیرفت.نتایج نشان دادند بین متغیرهای مستقل با سلامت اجتماعی زنان، رابطه معناداری وجود دارد.نیز، نتیجه مدل معادله ساختاری، این بود که با افزایش حمایت های اجتماعی، سرمایه اجتماعی زنان، بیشتر شده و با افزایش سرمایه اجتماعی، سلامت اجتماعی ایشان افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها