بررسی رابطه بین قابلیت های دانش و گرایش به کارآفرینی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی پردیسان،فریدونکنار،ایران. نویسنده مسئول: ،rezaei.hamid66@gmail.com

2 مدرس سما، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر ،ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین قابلیت های دانش و گرایش به کارآفرینی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی بود. این پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی است که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان با حجم 750 نفر و روش نمونه گیری،تصادفی ساده بود، حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی _ مورگان، 256 نفر تعیین شد. روش جمع آوری داده ها به دو صروت کتابخانه ای و میدانی بود و از پرسشنامه های قابلیت های دانش پاتریک و سونیا(2009)، گرایش به کارآفرینی آنتونیک و هیسریچ (2003) و سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) جهت گردآوری داده ها استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و روایی سازه نیز بر اساس تحلیل عاملی تأییدی و پایایی نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. سپس، داده های گردآوری شده به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس و از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری و برازش مدل تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین اکتساب دانش و سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. بین ایجاد دانش و سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. بین ذخیره کردن دانش و سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. بین توزیع دانش و سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. بین نگهداری از دانش و سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. بین سرمایه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین توجه ویژه به قابلیتهای دانش و سرمایه اجتماعی به عنوان یک مزیت رقابتی در قرن 21 ، سازمان را جهت رسیدن به اهداف خود و سوق دادن به سمت افزایش ظرفیت های کارآفرینی بیش از پیش موفق خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها