رتبه‌بندی و ارزیابی ابعاد توسعه اجتماعی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه صنعتی نوشیروانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزش عالی، تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علوم وفنون مازندران، بابل، ایران(taghamirzaee@yahoo.com)

2 دکتری مدیریت آموزش عالی، معاون اجرایی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران(j.aghatabar@yahoo.com)

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران، ایران(نویسنده مسئول) (m_taghvaeeyazdi@yahoo.com)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و رتبه ­بندی ابعاد توسعه ­اجتماعی از دید گاه اعضای هیئت‌ علمی و مدیران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال تحصیلی 1399- 1398 انجام‌ شده است. این پژوهش کاربردی و به شیوه توصیفی - پیمایشی می­­باشد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت ‌علمی و مدیران دانشگاه صنعتی نوشیروانی به تعداد  203 نفر بودند که از بین آنها 133 نفر به روش نمونه ­گیری تصادفی­ طبقه­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری ­داده­­ ها، پرسشنامه استاندارد توسعه ­اجتماعی بوده است. جهت تحلیل داده ­ها از آزمون ­های ویلکاکسون، رتبه ­بندی فریدمن با بهره ­گیری از نرم ‌افزار spss 21  استفاده‌ گردید. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه اعضای هیئت ‌علمی و مدیران دانشگاه صنعتی نوشیروانی رتبه ­بندی کارکرد ابعاد توسعه اجتماعی به ترتیب شامل هویت و وفاق و یکپارچگی اجتماعی (62/4)، سرمایه اجتماعی (36/4)، پاسخگویی اجتماعی (23/4)، رفاه اجتماعی (97/3)، امنیت اجتماعی (86/3)، عدالت اجتماعی (62/3)، پایداری (35/3) می باشد و نیز در‌ همه ‌ی ‌ابعاد‌ توسعه اجتماعی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی شکاف ‌وجود‌ دارد. اندازه شکاف ‌ها به ترتیب به پاسخگویی اجتماعی (32/1-)، امنیت اجتماعی (28/1-)، پایداری (27/1-)، رفاه اجتماعی (14/1-)، عدالت اجتماعی (02/1-)، هویت و وفاق و یکپارچگی اجتماعی (99/0-) ، سرمایه اجتماعی (82/0-) مربوط بوده است. بر این اساس می‌ توان نتیجه گرفت، دانشگاه‌ ها در ایفای نقش توسعه اجتماعی، بایستی عدالت اجتماعی و پایداری را بیشتر مورد توجه قرار دهند و در این راستا بیشتر از راهبرد تقویت هویت و وفاق و یکپارچگی اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها