شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی (در سازمان های غیر انتفاعی ایران)*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 * این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان «طراحی مدل کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های غیرانتفاعی ایران» به راهنمایی آقای دکتر ساکتی می باشد. - دانشجوی مقطع دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قزوین؛ noorpouran2008@yahoo.com

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شیراز

3 استادیار گروه مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

کارآفرینی اجتماعی یک فعالیت کارآفرینانه است که در درون آن یک هدف اجتماعی تعبیه شده است. هدف اصلی این مقالهشناساییواولویتبندیعواملتأثیرگذاربرکارآفرینیاجتماعی در سازمان های غیر انتفاعی کشوراست. جامعهآماریاولاینپژوهش 100 نفر از مدیران و  کارکنان 10 سازمان غیرانتفاعی برای اثبات فرض اول تحقیق و جامعهآماریدومنیزشامل16نفراز صاحبنظرانبرایاولویتبندیعوامل تأثیرگذاربر کارآفرینیاجتماعیمی باشد. برایگردآوریدادهها، از پرسشنامه استفاده شده است.این پژوهش از نظرهدف کاربردیوازلحاظشیوهاجراتوصیفیهمبستگیاست. برایتجزیهوتحلیلاطلاعاتاز تحلیل همبستگی کانونی و در ادامه فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی استفادهشدهاست. نتایجبررسی هانشانمیدهدکه 13 عامل بر کارآفرینی اجتماعی در سازمان­های غیرانتفاعی ایران تأثیر دارند که در بین عوامل مذکور، «ویژگی­ها، ارزش ها و رفتار رهبران استراتژیک» و «ماموریت چشم انداز محور» به ترتیب بیشترین و «محیط اجتماعی مناسب» و «محیط اقتصادی مناسب» کمترین نقش را دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها