مدل یابی عوامل پیش بینی سوء استفاده عاطفی در دانش آموزان دختر دبیرستانی و رابطه آن با میزان جامعه پذیری آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران(نویسنده مسئول) minaaminazadeh92@gmail.com

2 استادیار، گروه مشاوره، واحد روهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران jahangir@riau.ac.ir

3 استادیار، گروه مشاوره، واحد روهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران

چکیده

هدف مشترک تمام عوامل جامعه پذیری آن است که هنجارها، ارزش ها، اعتقادات مذهبی، اجتماعی، اخلاقی و غیره را در فرد درونی نمایند. نتایج تجربیات علمی و عملی نشان می دهد که مشکلات عمده رفتاری و شخصیتی در گروه نوجوانان جامعه، عدم انطباق و سازگاری با انواع متضاد هنجارها و ارزش هایی است که در فرآیند جامعه فرا گرفته می شود، مسایلی که میتواند منجر به تعارض و وارد شدن به روابط آسیب زایی باشد که نهایتا منجر به سوءاستفاده عاطفی شود، از این رو این پژوهش با هدف مدل یابی عوامل پیش بینی کننده سوء استفاده عاطفی در دانش آموزان دختر دبیرستانی تهران و رابطه آن با میزان جامعه پذیری آنان انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و به شیوه تحلیل مسیر انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دختران نوجوان در مقطع دبیرستان در سال تحصیلی 95-96 در تهران بود. نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام گرفت، ابزارگردآوری ­پرسشنامه­­های استاندارد جامعه پذیری، سوءاستفاده عاطفی، دینداری، هوش هیجانی، سبک دلبستگی، و سبکهای هویتی ­بود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رابطة بین نمره کل دینداری و سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی تهران  منفی و معنادار است (384/0 - = r  05/0 = p). رابطة بین نمره کل هوش هیجانی و سوءاستفاده عاطفی در دختران دبیرستانی تهران مثبت و معنادار است (352/0= r ، 05/0 = p). رابطة بین نمره سبکهای دلبستگی ایمن و سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی تهران منفی و معنادار است (396/0 - = r ، 05/0 = p). رابطة بین نمره سبکهای هویتی هنجاری (142/0 - = r ، 05/0 = p) و تعهد (322/0- = r ، 05/0 = p)  با سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی تهران منفی و معنادار است. همچنین، نتایج نشان می‌‌‌دهد که رابطة بین سبکهای هویتی سردرگم (278/ = r ، 05/0 =  p) و  با سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی، مثبت و معنادار است. یافته­ ها نشان داد متغییرهای ­مورد مطالعه ­و­ مولفه­های ­آنان عامل پیش بینی کننده ای برای سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی تهران محسوب­ می­شوند و هر یک از متغیرها با میزان جامعه پذیری دانش آموزان در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها