پیش بینی تاب آوری براساس مؤلفه های اجتماعی(دیدگاه اعتقادی و سبک زندگی) در زنان درگیر به بلایای طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گروههای اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،.نویسنده

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن نویسنده مسئول ((majidkaffashi@gmail.com

3 استادیارگروه علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار(n_pirahari@yahoo.com).

4 استادیار پایه 15 علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (Wildlearning2006@gmail.com)

5 استادیار پایه20 علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(fahmm@yahoo.com)

چکیده

زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف : ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ روش ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ و سبک زندگی اﻓﺮاد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر پیش بینی تاب آوری بر اساس مؤلفه های اجتماعی(دیدگاه اعتقادی و سبک زندگی) در زنان درگیر به بلایای طبیعی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
مواد و روش: ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺷﺒﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری 70 ﻧﻔﺮ از زنان گرفتار به بلایای طبیعی در شهر تهران، سال 1398 بودﻧﺪ. روش نمونه از نوع در دسترس است، ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺗﺎب آوریﮐﺎﻧﺮ- دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن توسط همه 70 نفر تکمیل شد، سپس 30 نفر که پایین ترین نمره را کسب نمودند، انتخاب و به روش تصادفی ساده به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. برای گروه آزمایش 10 جلسه آموزش مهارت های مقابله دینی و 3 جلسه سبک زندگی سالم برگزار گردید و ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﺲ آزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .
ﻧﺘﺎﯾﺞ :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ در سطح 01/0 ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ در زنان اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری را ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد.
ﺑﺤﺚ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ؛ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دﯾﻨﯽ و سبک زندگی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دﯾﻨﯽ و سبک زندگی سالم ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎب آوری، ﺑﺮای زنان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. 

کلیدواژه‌ها