رابطه هوش فرهنگی و مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان پایه دهم مدارس پسرانه سلام شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران h.naderi66@yahoo.com

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) Hashemi_2986@yahoo.com

3 استادیار، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران m_moazzamiii@yahoo.com

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی (رابطه هوش فرهنگی و مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان پایه دهم مدارس پسرانه سلام شهر تهران) بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می­باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه دهم مدارس پسرانه سلام شهر تهران که10دبیرستان در مقطع متوسطه دوره دوم را شامل می شود، تشکیل می دهد. که تعداد کل دانش­آموزان در زمان انجام تحقیق661 نفر بود. که با استفاده از روش خوشه­ای تصادفی ساده 243 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه­های هوش فرهنگی آنگ و همکاران(2004) و مهارت­های اجتماعی نوجوانان(TISS) توسط ایندربیتزن و فوستر(1992) بود که بین دانش ­آموزان توزیع و سپس جمع­ آوری گـردید. فرضیات با استفاده از روش­های آمار توصیفی (دامنه، کمینه، بیشینه، میانگین، انحراف معیار، واریانس، چولگی و کشیدگی) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و گام به گام) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به تحلیل داده­ها یافته­های پژوهش نشان داد که بین هوش فرهنگی به طور کلی و دو بعد آن(بعد فراشناختی و انگیزشی) با مهارت­های اجتماعی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد و بعد فراشناختی بیشترین سهم را در پیشگویی مهارت­های اجتماعی داشته است.

کلیدواژه‌ها