تحلیل راهبردی سیستم اشتغال مبتنی بر کارآفرینی دانش آموختگان علوم ورزشی دانشگاه آزاد و ارائه راهبردهای مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، ، دانشکده علوم اجتماعی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران.bsalehnia@yahoo.cmo( 09125094589)

2 . استاد،مدیریت ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران. a.m.safania@gmail.com( 09120894667) (نویسنده مسول)

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رسانه ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. M_boroumand@sbu.ac.ir

4 دانشیارمدیریت ورزشی، ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی واحد تهران جنوب،تهران، ایران. nikbakhsh_reza@yahoo.com ( 0912334803)

چکیده

مقاله حاضربرگرفته ازرساله، دکتری که هدف از این پژوهش تحلیل راهبردی سیستم اشتغال مبتنی بر کارآفرینی دانش آموختگان علوم ورزشی دانشگاه آزاد و ارائه راهبردهای مناسب بود. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی انتخاب شد. جامعه آماری شامل اساتید، مدیران و صاحب­نظران حوزه آموزش و اشتغال فارغ التحصیلان علوم ورزشی دانشگاه آزاد بود. نمونه آماری به روش قضاوتی و به تعداد 46 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه­ای، مصاحبه، پرسشنامه و دلفی بود. روایی محتوایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزیابی و تایید گردید. از روش سوات جهت تحلیل یافته­ها استفاده شد. 61 مولفه راهبردی شناسایی شده شامل قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدها بودند. این مولفه ها در شش منظر؛ ساختاری و مدیریتی، حمایت‌ها و خدمات، آموزشی و علمی، اطلاعات و ارتباطات،  صنعت و بازار و فردی و رفتاری چارچوب­بندی شدند. بیشترین مولفه­ مربوط به منظر آموزشی و علمی (15 مولفه) و بخش تهدیدها (17 مولفه) بود. ماتریس ارزیابی نشان داد که موقعیت راهبردی در حوزه ثبات (نزدیک به رشد) قرار گرفت. این موقعیت شناسایی نشان از این دارد که علارغم وجود مشکلات مختلف، سیستم اشتغال مبتنی بر کارآفرینی دانش آموختگان علوم ورزشی دانشگاه آزاد نیازمند رسیدن به پایداری نسبی و قرار گرفتن در مسیر رشد دارد.

کلیدواژه‌ها