مولفه‌های اخلاق در آموزش مدیریت مسئولانه آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشیار،گروه مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه مدیریت فرهنگی دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

آموزش مدیریت مسئولانه، توسعه و انتشار شیوه های آموزش مسئولانه از نظر اجتماعی و آموزش مدیریت روشن فکرانه را ترغیب می کند. تعهد به"آموزش مدیریت مسئولانه" و تبدیل آن به عمل، در محتوای برنامه آموزشی مدیریت، ایجاد تغییری اساسی در جهت گیری آموزش عالی را به دنبال خواهد داشت. در پژوهش حاضر با توجه به هدف اصلی، روش پژوهش تحلیل مضمون با روش آتراید- استرلینگ (2001) بر مبنای رویکرد استقرایی بود. در پژوهش حاضر برای شناسایی مصادیق مولفه های آموزش مدیریت مسئولانه 40 مقاله و یک کتاب که از سال 2007 تا­کنون همگی به طور مستقیم اشاره به آموزش مدیریت مسئولانه داشتند مورد استفاده قرار گرفت.در این پژوهش مضامین سازمان دهنده آموزش مدیریت مسئولانه در آموزش عالی عبارت بودند از: استاندارد­های اخلاقی در فرایند یاد­دهی و یادگیری با 9 مضمون پایه و اصول اخلاقی فردی با 7 مضمون پایه و اصول اخلاق جهانی دارای 6 مضمون پایه بود. نتایج به دست آمده بیانگر نگاه اخلاقی در فرایند آموزش مدیریت مسئولانه بود .

کلیدواژه‌ها