تبین تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت زنان در هوشمندسازی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاداسلامی،واحد تهران مرکزی،تهران ،ایران دانشجوی دکترا

2 گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاداسلامی،واحد تهران مرکزی،تهران ،ایران بهرام بیات (نویسنده مسئول )

3 گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاداسلامی،واحد تهران مرکزی،تهران ،ایران منصوره نیکو گفتار مشاور

چکیده

امروزه هوشمندشدن ابعاد مختلف زندگی بشر از موضوعات مبتلا به اکثریت جوامع بشری است که مورد توجه فراوان قرار گرفته است در  راستای هوشمندسازی شدن  زنان به عنوان یکی از گروههای اجتماعی و تاثیر گذار در استفاده از تکنولوزی جدید مورد توجه هستند،   در زندگی جمعی شهرها  به دغدغه ای برای ساختارهای مدیریتی تبدیل شده است.در حوزه هوشمند سازی مشارکت مردمی در آن یکی از ضمانت های نیل به موفقیت ارزیابی می شود مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی ضروری است. چون موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه یافته تر باشندمشارکت پذیر تر هستند .. هدف مقاله تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت زنان در هوشمند سازی شهر تهران است که  با روش پیمایش  و با جامعه آماری کلیه زنان 18 سال به بالای مناطق 7 و 8 تهران که در سرای محلات فعال هستند نیز می باشد لذا  با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 384  نفر انتخاب شده استبرای تبیین نظری موضوع و استخراج فرضیه ها از نظریه های مشارکت، سرمایه اجتماعی، نظریه شبکه ایی بهره گرفته شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای شبکه های اجتماعی و سودمند انگاری هم به طور مستقیم و هم به شکل غیر مستقیم بر متغیر وابسته(هوشمندسازی) تأثیر گذار می باشند. متغیر اعتماد اجتماعی فقط به طور مستقیم بر متغیر وابسته(هوشمندسازی) تأثیر گذار می باشد. همچنین تأثیر کل متغیر اعتماد اجتماعی بر متغیر هوشمندسازی شهر برابر 571/0 می باشدو تأثیر کل متغیر شبکه اجتماعی بر متغیر هوشمندسازی شهر برابر 531/0 می باشد.و تأثیر کل متغیر سودمندانگاری بر متغیر هوشمندسازی شهر برابر 479/0 می باشد.

کلیدواژه‌ها