پیش بینی خودتنظیمی هیجانی براساس سبک های تربیتی والدین و خلق و خوی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد رودهن،ایران.ALIREZA_NOURIZADEH54@Yahoo.com

2 عضو هئبت علمی دانشگاه الزهرا و دانشگاه آزاد رودهن-تهران،ایران(نویسنده مسئول)

چکیده

مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان پیش بینی خود تنظیمی هیجانی، براساس سبک­های تربیتی والدین و خلق و خوی نوجوانان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است.
 جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش ‌آموزان متوسطه دوره اول دختر و پسر شهر تهران تشکیل دادند. که بر پایه آمار موجود در سایت آموزش وپرورش شهر تهران،در سال تحصیلی 98- 1397، شامل 494900 نفر بود. براساس جدول مورگان تعداد 384 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای هدفمند، بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه­های تنظیم شناختی­هیجان گارنفسکی(2006)، سبکهای فرزندپروری بامریند (1973) و خلق و خوی باس و پلامین(1984)، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری، از آزمون رگرسیون چندگانه، استفاده شد.
نتایج حاصل نشان داد؛ تنظیم شناختی مثبت هیجان براساس ابعاد خلق و خو، قابل پیش بینی نبود. تنظیم شناختی منفی هیجان، ابعاد خلق و خو، و از میان ابعاد خلق و خو، تنها درماندگی و اضطراب بطور مثبت و معنی داری، آن را پیش بینی نمودند.در تنظیم­شناختی مثبت هیجان براساس ابعاد روشهای تربیتی، روش تربیتی مقتدرانه بطور مثبت، و مستبدانه بطور منفی و معنی­داری آن را پیش بینی کردند.در تنظیم­شناختی منفی هیجان براساس ابعاد روشهای تربیتی، روش های تربیتی مقتدرانه و سهل گیر بطور منفی، مستبدانه بطور مثبت و معنی داری تنظیم شناختی منفی هیجان را پیش بینی کردند. تنظیم شناختی مثبت هیجان براساس ابعاد خلق و خو و روشهای تربیتی قابل پیش بینی بود

کلیدواژه‌ها