رابطه مطبوعیت اجتماعی و فرهنگی شهر با تمایل به جابجایی مکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1) دانشجوی دکتری رشته جمعیت شناسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران f.hjamat@yahoo.com

2 2) استادیار و عضو هیأت علمی واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، استان سمنان، ایران( نویسنده مسئول). sharifim@ut.ac.ir

3 3) استادیار و عضو هیأت علمی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران abaghaei@ut.ac.ir

چکیده

     مطبوعیت­ها بر حسب فرصت­هایی که یک شهر می­تواند برای شهروندان فراهم سازد تعریف می­شود. مطبوعیت­ها یکی از ویژگی­های پویای ­بخش فضاهای شهری است که می‌­تواند بستر سلامت شهری را برای توسعه پایدار شهری فراهم سازد. بر همین اساس هدف این مقاله واکاوی نقش مطبوعیت شهری از حیث اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به جابجایی مکانی شهروندان در پنج منطقه منتخب شهر تهران است. به همین منظور تعداد 1103 مورد از شهروندان مناطق دو، هفت، ده، نوزده و بیست و یک شهر تهران با استفاده از روش نمونه­گیری احتمالی از نوع خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق­ساخته است. به منظور تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS استفاده شده است. برای نشان دادن رابطه میان عوامل جمعیتی و مطبوعیت اجتماعی - فرهنگی از  همبستگی پیرسون و  برای تفاوت کیفی از روش تحلیل عاملی و برای میزان تمایل به جابجایی از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. براساس یافته­ها، مطبوعیت اجتماعی- فرهنگی شهر توأم با همبسته­های جمعیت­شناختی آن نظیر سن، جنس، تحصیلات، درآمد و طول مدت اقامت در مناطق مورد بررسی دارای همبستگی­های معنی­دار با سن، تحصیلات، درآمد و رابطه معکوس با طول مدت اقامت در محل سکونت پاسخگویان بوده است. بدین معنی که هرچه  طول مدت اقامت بیشتر باشد تمایل به جابجایی کمتر خواهد بود. نتایج بدست آمده از بار عاملی نشان داد که با افزایش سن ارزش شاخص مطبوعیت افزایش می­یابد و میزان اهمیت مطبوعیت در میان گروه­های تحصیلی، زنان و مردان، درآمد، متفاوت می­باشد. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد متغیرهای جمعیتی تأثیر معنی دار و مطبوعیت اجتماعی- فرهنگی رابطه معکوس با تمایل به جابجایی افراد در مناطق پنجگانه دارد.

کلیدواژه‌ها