تحلیل و تبیین جامعه شناختی تاثیر استفاده از فضای مجازی(تلگرام و اینستا گرام) بر گرایش به مدیریت بدن دختران شهرستان شهریار(مطالعه دربین دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهریار*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران monaghsemi_20@yahoo.com

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول و عهده دار مکاتبات اداری) majidkaffashi@gmail.com

3 دانشیار و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران mohseni.net14@gmail.com

چکیده

      ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ تحلیل وتبیین جامعه­شناختی تاثیر استفاده ازفضای مجازی(تلگرام واینستاگرام)بر گرایش به مدیریت بدن انجام شده است. چهارچوب نظری این پژوهش با توجه به نظریات مک لوهان،هابرماس،گیدنز، بوردیو،مک کامبز وشاو،گافمن،فدرستون،وبلن مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش اعتبار سوالات پرسشنامه از اعتبار صوری(توافق متخصصان) و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شدکه پایایی آن نیز با 80/0 مورد تایید قرار گرفت. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه­ محقق ساخته صورت گرفت و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با نمونه آماری مورد تحقیق بدست آمد. نمونۀ آماری شامل 360 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی بودند که درشهرشهریار مشغول تحصیلند. برای انتخاب نمونه­ها نیز در این تحقیق از روش نمونه­گیری خوشه­ایی دومرحله ایی وتصادفی ساده استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین میزان استفاده از شبکه­های اجتماعی وگرایش به مدیریت بدن وشاخص های آن رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها