نقش تبلیغات رسانه‌های ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و استاد مدعو گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ،واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران fadavi_r05@yahoo.com

2 دانشجوی کار شناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول) m_kiani2001@yahoo.com

چکیده

یکی از الزامات زندگی  اجتماعی  در عصر حاضر دخالت دادن شهروندان در سرنوشت رفتار های اجتماعی می باشد، برنامه ریزی وگسترش زمینه های لازم جهت آموزشهای شناختی و رفتاری مشارکت شهروندان در اداره امور سیاسی  حرکت از زندگی فردی به سوی زندگی جمعی شهروند مدنی  است. حضور فعال شهروندان در مدیریت امور سیاسی بعنوان یکی از مولفه های توسعه یافتگی و پایداری در هر جامعه انسانی مبتنی بر مشارکت ، تشریک مساعی، همیاری که در اصل مشارکت در امور زندگی سیاسی و  اجتماعی می باشد.که انگیزه این رفتار توسط عوامل مختلفی ایفای نقش می شود یکی از این عوامل شاه راه رسانه ای است که وارد ابعاد مختلف زندگی انسانی شده و اثرات مثبت و منفی بر بروز رفتارهای متفاوت شده اند بنابراین هدف از این پژوهش بررسی  نقش بلیغات رسانه­های ارتباط جمعی بر  مشاکرت  سیاسی دانشجویان  می باشد  روش تحقیق پیمایشی و  ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری در این پژوهش  دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران غرب  که در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل  هستند. به تعداد 16 هزار نفر  می باشند   که با فرمول کوکران 386 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش نمونه گیری به صورت تصادفی می باشد. یافته ای تحقیق نشان داد  نوع ،زمان و  تکنیکهای استفاده  در برنامه های مختلف تلویزیونی در آکاه سازی جوان جهت مشارکت سیاسی نقش اثر گذار دارد

کلیدواژه‌ها