بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و رضایتمندی شغلی در بین دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران (نویسنده مسئول) Mehdi.mokhtarpor@gmail.com

2 دانشجوی کار شناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران m_kiani2001@yahoo.com

چکیده

     پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و رضایتمندی شغلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب انجام شده است. روش این تحقیق پیمایشی و تکنیک جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید گردیده است جامعه آماری کلیه دانشجویان شاغل دانشکده علوم انسانی واحد می باشد که  کل تعداد جامعه آماری در این تحقیق حدود 16000 نفر و نمونه آماری 386 نفر می باشد، با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد: 6/55 نمونه مورد مطالعه میزان رضایت شغلی خود را کامل و 51 درصد از سطح سرمایه اجتماعی درون گروهی برخودارند و همچنین 30  درصد از سطح سرامیه اجتماعی برون گروهی بر خوردارند .  و 8/35 درصد از پاسخگویان از شغل خود  رضایت متوسطی دارند و تنها 6/8 درصد میزان رضایتشان کم است. بررسی رابطه متغیرها در این مطالعه نشان داد بین متعیرهای احساس امنیت شغلی،  اعتماد  درون گروهی و برون گروهی ، مشارکت  رسمی و غیر رسمی و همبستگی اجتماعی  با رضایت شغلی رایطه وجود دارد

کلیدواژه‌ها