پیش بینی استرس ناباروری براساس حمایت اجتماعی، تعارض زناشویی، شفقت بر خود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان شناسی، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران lotfi.kashani@irau.ac.ir

2 دانشیار روان شناسی، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران. Vaziri@irau.ac.ir

3 دکتری روان شناسی، دپارتمان روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران. (نویسنده مسئول) Fr4852b@gmail.com

چکیده

مقاله حاضر  برگرفته از پژوهش با هدف پیش بینی استرس ناباروی بر  اساس حمایت اجتماعی، تعارض زناشویی، شفقت بر خود در زنان نابارور شهر تهران بهار 97 است.  بدین منظور 250 نفر از زنان نابارور با تشخیص ناباروری اولیه و ثانویه، مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر تهران به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه های استرس ناباروری، حمایت اجتماعی، تعارض زناشویی کنزاس، شفقت بر خود می باشد که در جامعه مورد مطالعه اجرا شد. داده ها در نرم افزار SPSS  نسخه 25 با روش رگرسیون چند گانه همزمان تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که متغیرهای حمایت اجتماعی، شفقت بر خود و تعارض  زناشویی به طور معنا داری استرس ناباروری را پیش بینی می کنند و حمایت اجتماعی دارای بیشترین اندازه اثر است. نقش خرده مقیاس های هر کدام از متغیرها نیز بررسی شدند. در متغیر حمایت اجتماعی بعد هیجانی اطلاعاتی، متغیر تعارض زناشویی مراحل دوم و سوم، و در متغیر شفقت بر خود، ابعاد مهربانی با خود، احساس مشترک انسانی، انزوا و ذهن آگاهی پیش بینی کننده معنادار استرس ناباروری بودند. 

کلیدواژه‌ها