تبین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی در مشارکت اجتماعی شهر تهران سال1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ،واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران fathi.soroush@gmail.com

چکیده

امنیت این تحقیق با عنوان تبیین جامعه‌شناختی نقش نهادهای مدنی در مشارکت اجتماعی شهر تهران سال1395 به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شد. امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و همچنین کسب تجارب گوناگون درزمینه شرایط تحقق پروژه­ها و برنامه­های شهری، جلب مشارکت­های مردمی در راستای دستیابی به اهداف مطلوب جوامع محلی، از ملزومات مدیریت شهر است. از سویی، تجربه نشان داده که تحقق امر مشارکت در معنای واقعی آن مستلزم نهادینه شدن و پایداری مشارکت است. امری که با شکل­گیری طیف تشکل­ها و نهادهای جامعه متقارن است. به‌بیان‌دیگر، گسترش و تعمیق مشارکت­های مردمی نیازمند سازمان‌دهی، نهادسازی و ایجاد شـرایط سـاختاری مناسـب است.فرضیه مشارکت اجتماعی با نهادهای مدنی رابطه معنی‌داری مشاهده شد .در آزمون رگرسیون ضریب تعیین تعدیل‌شده بیش از 50 درصد به‌پیش بینی دموکراسی محلی با متغیر مستقل نهادهای مدنی پرداخت.

کلیدواژه‌ها