رابطه میزان استفاده از شبکه های تلوزیونی صدا وسیما و سرمایه فرهنگی دانشجویان(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) s.mohamadpour@gmail.com

3 دانشیار و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Shiri.tahmures@gmail.com

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های تلویزیونی صدا و سیما و سرمایه فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. روش نمونه‌گیری در این تحقیق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی خوشه‌ای می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375 نفر مشخص شد. روایی پرسشنامه پس از ارائه به اساتید ارتباطات و علوم اجتماعی تایید شد. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر مستقل (استفاده از شبکه های تلویزیونی صدا و سیما) و متغیر وابسته تحقیق(سرمایه فرهنگی و ابعاد آن( بیانگر بالا بودن همبستگی درونی گویه ها و به عبارت دیگر مطلوبیت پایایی ابزار تحقیق است. با توجه به این که هر دو متغیر در سطح فاصله‌ای اندازه‌گیری شده‌اند از آزمون پیرسون بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین میزان استفاده از شبکه های تلویزیونی صدا و سیما و سرمایه فرهنگی رابطه وجود دارد در عین حال همبستگی مستقیمی بین میزان استفاده از شبکه های تلویزیونی صدا و سیما با ابعاد سرمایه فرهنگی (سرمایه فرهنگی تجسم یافته، سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها