ارزیابی نقش عقاید و نوع دوستی مصرف کننده در رفتار خریدسبز با اثر میانجی هنجار ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.( نویسنده مسئول).modiran77@gmail.cim

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، ایران

چکیده

هدف انجام این پژوهش، ارزیابی نقش عقاید و نوع دوستی مصرف کننده در رفتار خرید سبز با اثر میانجی هنجار ذهنی است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مصرف کنندگان محصولات ارگانیک(ظروف یکبار مصرف ارگانیک) فروشگاه های جانبو شهر تهران می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 384 پرسشنامه توزیع،  جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پایایی پرسش نامه با روش ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و روایی پرسشنامه با تکنیک تحلیل عاملی تاییدی بررسی شده است. سپس داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش حاکی از این است که نوع دوستی مصرف کننده با نقش میانجی هنجار ذهنی در رفتار خرید سبز اثرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها