تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی جمعیتی بر مهاجرت افغان ها در شهرستان دماوند در سال 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشکاه آزاد اسلامی واحد رودهن (نویسنده مسئول)

2 مدرس دانشگاه عالمه طباطبایی

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

پژوهش حاضر به شناخت عوامل اقتصادی،اجتماعی و جمعیتی موثر بر میزان گرایش مهاجرت افغانها به شهرستان دماوند می پردازد. با طرح پرسشهایی از قبیل نقش عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی و تاثیر آن بر میزان گرایش مهاجرت افغانها به شهرستان دماوند، می‌باشد.درچهار چوب نظری از نظریه های سرمایه انسانی،جاذبه و دافعه، دیدگاه وابستگی، مدل تودارو، دیدگاه سیستمی، قانونارتباطات ومهاجرت راون اشتاین ،مهاجرت زنجیره ای وجهانی  شدن مورد بررسی قرار گرفته است ، روش این پژوهش،پیمایشی و ابزار گرد آوری اطلاعات،پرسشنامه محقق ساخته و نمونه مورد مطالعه 385 نفر از افغان های ساکن شهرستان دماوند هستند که با روش نمونه گیری خوشه ای و در نهایت بااستفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است.رابطه بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته مثبت ونسبتاً قوی می باشد.از مجموع تاثیرات،سهم میزان تاثیر  عوامل اقتصادی در مرحله اول،عوامل اجتماعی در مرحله دوم و عوامل جمعیتی در مرحله سوم قرار دارد و در مجموع 98 درصد تغییرات متغیر وابسته گرایش به مهاجرت توسط این سه متغیر اصلی قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها